IMG_4204Informacje ogólne

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Penitencjarne” . Terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą Towarzystwa jest miasto Kalisz (w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej).

Polskie Towarzystwo Penitencjarne zarejestrowano w KRS pod numerem 35051 (Sąd Rejonowy w Poznaniu).

Statutowe cele Towarzystwa oraz sposoby ich realizacji są następujące (§ 5 Statutu) :
1. upowszechnianie dorobku nauk penalnych, w tym zwłaszcza pedagogiki, psychologii, socjologii w zakresie przydatnym w wykonywaniu środków karnych wiążących się z pozbawieniem wolności oraz prawa penitencjarnego i kryminologii,
2. wspieranie działalności placówek penitencjarnych takich jak: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze dla nieletnich oraz pracy kuratorów sądowych,
3. udzielanie promocji inicjatywom, propozycjom i wnioskom zmierzającym do usprawnienia pracy placówek penitencjarnych,
4. przygotowanie opinii i stanowisk w przedmiocie zmian w prawie penitencjarnym i zmian w rozwiązaniach dotyczących pracy placówek penitencjarnych oraz organizowanie w tej sprawie dyskusji środowiskowych,
5. upowszechnianie doświadczeń placówek penitencjarnych i doświadczenia własnego swych członków,
6. informowanie społeczeństwa o problemach związanych i wykonywaniem kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, umieszczenia nieletnich w zakładach poprawczych i prowadzenia sądowego dozoru kuratorskiego,
7. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami współuczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i umieszczenia w zakładzie poprawczym,
8. prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej.